BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.
Súkromný sektor

Prijímateľ:

BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

Výška pomoci:

873 750,00 €

Miesto realizácie:

Rajec

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:

50 %

Poskytovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

50 %

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Typ poskytnutej pomoci:

nenávratná

Prerušovaná dopriadacia linka typ selfacting
pre mykanú priadzu

Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním
pre mykanú priadzu

Východisková situácia

 • Spoločnosť BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. vznikla v roku 2002 ako dcérska spoločnosť renomovanej talianskej firmy BELLANDI s.p.a., ktorá je významným dodávateľom kvalitnej tkanej textílie v zahraničí.
 • Výroba sa špecializuje na mykanú vlnenú metráž v režnom stave z prírodného materiálu - vlna a nylon, v rôznom percentuálnom pomere.
 • V roku 2013 došlo k vlastníckym zmenám a v súčasnosti je produkcia spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. zameraná okrem zahraničia aj v menšej miere na domáci trh.
 • Súčasná výrobná prevádzka je charakterizovaná zastaranými technológiami, ktoré nedokážu uspokojiť dopyt na trhu, vyznačujú sa energetickou, časovou a materiálovou náročnosťou.

Cieľ projektu

Hlavná aktivita projektu je zameraná na zníženie technologickej medzery prostredníctvom obstarania dvoch inovatívnych technológií s príslušenstvom určených pre textilnú výrobu. Obstaranie inovatívnych technológií bude pozostávať z 2 častí - logických celkov:

1. Prerušovaná dopriadacia linka typ selfacting pre mykanú priadzu.

2. Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu.

Výsledky

 • Nákup inovatívneho Presúkavacieho stroja s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu a Prerušovanej dopriadacej linky typ selfacting pre mykanú priadzu zabezpečil zavedenie nových významne lepších výrobných postupov, resp. realizáciu podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúcich výrobných postupov presúkavania priadze a dopriadania.
 • Spoločnosti bolo umožnené vytvoriť minimálne 1 produktový rad (vlnárska priadza). Nová vlnárska priadza má významné zmeny kvalitatívnych charakteristík spočívajúce hlavne v elasticite a vyššej jemnosti, kvalite a dokonalosti.
 • Obstaraním technológií a následným finančným zúčtovaním projektu došlo k podpore spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.
 • Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 4 nových pracovných miest.

Úlohy projektového tímu CNS EuroGrants

 • Projektový tím CNS EuroGrants zabezpečoval tvorbu projektu, celkovú administráciu projektu v systéme ITMS2014+ a komunikáciu s poskytovateľom (SIEA).
 • Počas realizácie projektu sme požiadali o:
  - zmenu výšky poskytnutého NFP;
  - zmenu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu;
  - zmenu plánovaného ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu (predĺženie projektu).
 • Pri poskytovaní príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra je nevyhnutné preskúmať, či BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. ako podnik napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach. Na základe vložených údajov z konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. určil „Test podniku v ťažkostiach“, že prijímateľ vykazuje známky podniku v ťažkostiach. Po vykonaní auditu účtovnej závierky na ktorom sme participovali a navýšení kapitálových fondov spoločníkov BELLANDI SLOVENSKO s.r.o., bolo overenie podniku v ťažkostiach ukončené s tým, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach.
 • Prijímateľ sa pri príprave Žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol v rámci merateľného ukazovateľa Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch zvýšiť celkový počet pracovných miest v podniku o 5 nových zamestnancov k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Pri plánovanom obstaraní dvoch inovatívnych technológií by došlo k nárastu zabezpečenia odbytu produktov, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj potrebu rozšírenia počtu pracovníkov. V dôsledku negatívnych dopadov mimoriadnej situácie (COVID-19) spoločnosť dokázala do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu obsadiť 4 nové pracovné miesta v súvislosti s projektom, a tým pádom merateľný ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch nebol naplnený. Na základe celosvetovej situácii s ochorením COVID-19 sme poskytovateľa požiadali o individuálne posúdenie situácie a neuplatnenie sankčného mechanizmu vzhľadom na nenaplnenie predmetného merateľného ukazovateľa. Poskytovateľ našej žiadosti vyhovel a spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. bol nakoniec uznaný nenávratný finančný príspevok v plnej výške.