Oblasť energetiky

Aktivity, ktoré pokrývajú viaceré oblasti energetiky pokrýva operačný program Kvalita životného prostredia:
– rozvoj environmentálenj infraštruktúry,
– výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov,
– energetická efektívnosť vo výrobných podnikoch,
– energetická efektívnosť vo verejnej infraštruktúre,
– energetické opatrenia pre obce a mestá,
– systémy centralizovaného zásobovania teplom.

V rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program je zahrnutá Energetická efektívnosť v sektore bývania.