FREECOLORS s.r.o.

Modernizácia zariadenia a vybavenia výrobných laboratórií spoločnosti
Súkromný sektor

Prijímateľ:

FREECOLORS s.r.o.

Výška pomoci:

194 870,00 €

Miesto realizácie:

Sabinov

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:

35 %

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:

65 %

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Typ poskytnutej pomoci:

nenávratná

HPLC Chromatografia

Magnetická jadrová rezonancia NMR

Magnetická jadrová rezonancia NMR

Východisková situácia

 • Spoločnosť FREECOLORS, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti laboratórnej zákazkovej výrobe chemicky špeciálnych produktov v malých množstvách.
 • Spoločnosť vyrába chemické látky a individuá podľa špecifikcých požiadaviek klientov.
 • Zákazníkmi sú najmä farmaceutické a chemické firmy ako aj firmy obchodujúce so špecifickými chemikáliami.
 • Súčasný výrobný proces a charakterizácia produktov je vykonávaná manuálne, čo je časovo aj ekonomicky náročné.

Cieľ projektu

Predmetom hlavnej aktivity sú dva logické celky, vďaka ktorým bude môcť spoločnosť inovovať výrobný postup svojich produktov:

1. Magnetická jadrová rezonancia NMR

2. HPLC chromatografia

Výsledky

 • Obstaraním technológií a následným finančným zúčtovaním projektu došlo k podpore prijímateľa FREECOLORS, s.r.o.
 • Úspešným inštalovaním predmetov projektu (NMR a Preparatívny HPLC) a ich uvedením do prevádzky došlo k inovácii výrobných procesov (extrakcia, destilácia, sušenie a izolácia prírodných látok).
 • Vytvorenie 20 nových produktových radov.
 • Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 1 nového pracovného miesta.

Úlohy projektového tímu CNS EuroGrants

 • Projektový tím CNS EuroGrants zabezpečoval tvorbu projektu, celkovú administráciu projektu v systéme ITMS2014+ a komunikáciu s poskytovateľom (MH SR).
 • Počas realizácie projektu sme požiadali o:
  - zmenu miesta realizácie projektu (v rámci kraja).