JURTON, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti JURTON, s.r.o. inováciou výrobného procesu
Súkromný sektor

Prijímateľ:

JURTON, s.r.o.

Výška pomoci:

171 500,00 €

Miesto realizácie:

Prašice

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:

50 %

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

50 %

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Typ poskytnutej pomoci:

nenávratná

Automatická a počítačom riadená stohovacia a paletizačná linka

Východisková situácia

  • JURTON, s.r.o. je piliarsky operátor, ktorý je na trhu prítomný už od roku 1993.
  • Spoločnosť sa zameriava na využitie menej ušľachtilej časti guľatiny určenej na výrobu paliet a drevených obalov.
  • Hlavnými produktami spoločnosti sú drevené palety, prírezy (dosky) a priemyselné obaly vyrábané podľa presných technických požiadaviek zákazníka.
  • Absencia inovatívnej výrobnej linky zameranej na následné stohovanie, paletizáciu, páskovanie a kodifikáciu vplýva na výrobné možnosti, konkurencieschopnosť a trhové postavenie JURTON, s.r.o. v silnom konkurenčnom prostredí.

Cieľ projektu

Predmetom hlavnej aktivity je nákup logického celku, vďaka ktorému bude môcť spoločnosť inovovať výrobný postup svojich produktov:

1. Automatická a počítačom riadená, stohovacia a paletizačná linka.

Výsledky

  • Obstaraním technológií a následným finančným zúčtovaním projektu došlo k podpore prijímateľa JURTON, s.r.o.
  • Úspešným inštalovaním predmetu projektu (Automatická a počítačom riadená stohovacia a paletizačná linka) a jeho uvedením do prevádzky došlo k inovácii výrobného procesu pozostávajúceho z preberania, stohovania, paletizácie, páskovania, váženia a kódovania produktov.
  • Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 2 nových pracovných miest.

Úlohy projektového tímu CNS EuroGrants

Projektový tím CNS EuroGrants zabezpečoval tvorbu projektu, celkovú administráciu projektu v systéme ITMS2014+ a komunikáciu s poskytovateľom (MH SR).