Obec Píla

Katastrálne územie obce Píla spadá do okresu Pezinok a súčasne aj v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Operačný program Bratislavský kraj

Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10

Získaný NFP: 428 161,42 eur

Prioritná os/opatrenie:

Infraštruktúra/ Regenerácia sídiel

Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň

Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka pod Hradom Červený Kameň a lávku pre peších turistov ponad potok Gidra, využitím osadenia drobnej architektúry.

Náučný chodník je jednej z nástrojov rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia kvality života v obci. Sprístupnili sa prírodné, kultúrne a historické hodnoty územia pomocou umiestnených infotabúľ so 14 zastaveniami (viac na http://www.obecpila.sk/?q=node/1765). Súčasne vybudovanie náučného chodníka prispelo k zvýšeniu bezpečnosti pre pohyb chodcov, či už domácich obyvateľov, alebo turistov, návštevníkov hradu.