Obec leží v rovinatej oblasti podunajskej nížiny, na území dvoch katastrov –Ivanky a Farnej, v blízkosti hlavného mesta, ako štvrtá najväčšia obec na Slovensku. V obci sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok napr. kaplnka Sv. Rozálie z 19.stor., Zvonica z 18.stor., viaceré sochy svätých. Na pamätnom mieste, kde zahynul generál Milan Rastislav Štefánik, postavili mohylu so zemným valom a slovenskými lipami na česť jeho pamiatke. Každoročne ju navštívia štátnici a kultúrny činitelia nielen zo Slovenska, ale i zahraničia, najmä z Francúzska, kde dlhoročne pôsobil.

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10
Získaný NFP: 341 866,33 eur
Prioritná os/opatrenie: Infraštruktúra/ Regenerácia sídiel

Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji – Mohyla
Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrneho dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.
Výsledkom úspešnej realizácie projektu je vybudovanie cyklistickej trasy vedúcej z obce Ivanka pri Dunaji – k pietnemu pamätníku, k mohyle, ktorú na návrh národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča v roku 1923 vybudovali. Nová cyklotrasa nadviazala na existujúcu infraštruktúru cyklistických chodníkov v obci, a prepojila športové vyžitie s náučnou-informačnou funkciou o živote a činnosti Milana Rastislava Štefánika, ako jedného z historicky dôležitých štátnikov svojej doby.

Viac info o obci nájdete na stránke http://www.ivankapridunaji.sk/