Katastrálne územie obce Píla spadá do okresu Pezinok a súčasne aj v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10
Získaný NFP: 428 161,42 eur
Prioritná os/opatrenie: Infraštruktúra/ Regenerácia sídiel

Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň
Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka pod Hradom Červený Kameň a lávku pre peších turistov ponad potok Gidra, využitím osadenia drobnej architektúry.
Náučný chodník je jednej z nástrojov rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia kvality života v obci. Sprístupnili sa prírodné, kultúrne a historické hodnoty územia pomocou umiestnených infotabúľ so 14 zastaveniami (viac tu). Súčasne vybudovanie náučného chodníka prispelo k zvýšeniu bezpečnosti pre pohyb chodcov, či už domácich obyvateľov, alebo turistov, návštevníkov hradu.

Viac info o obci nájdete na stránke http://http://www.obecpila.sk/