Obec sa nachádza na dvoch katastrálnych územiach – Veľké Šenkvice a Malé Šenkvice, na úpätí Malých Karpát. Jej história a kultúra sa viaže s osídlením Chorvátmi, ktorí prišli na toto územie po zničení chorvátskej Kostajnice Turkami v 16. storočí. Tí sa zaslúžili aj o radikálne prestavanie kostola a dobudovanie hradieb s veľkou bránou, ktorý je ako hradobný areál významným renesančných dielom.

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09
Získaný NFP: 352 711,06 eur
Prioritná os/opatrenie: Infraštruktúra/ Regenerácia sídiel

Revitalizácia centra obce Šenkvice
Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva zvýšenie kvality života obyvateľov pri aktívnom trávení voľného času priamo v obci.
Výsledkom úspešnej realizácie projektu je komplexne zrevitalizovanie centrálneho verejného priestranstva v spoločensky významnej zóny a zvýšila tak životnú úroveň občanov obce. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie mestského mobiliáru, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a spevnených plôch, vybudovanie bezpečného podkladu na detskom ihrisku. Dôležitou časťou bola zelená infraštruktúra – sadové úpravy zahrňujúce obnovu a vybudovanie trávnatých plôch, výsadba drevín, krov a trvaliek v nadväznosti s historickými súvislosťami a tradíciami obce.

Viac info o obci nájdete na stránke http://www.senkvice.org/