Spoločnosť Sherlock sa postupne vypracovala na poprednú pozíciu v oblasti vývoja, výroby, predaja a montáže bezpečnostných dverí, protipožiarnych bezpečnostných dverí a bezpečnostných zárubní. Pokrýva podstatnú časť trhu v SR, ČR, v Rakúsku a Maďarsku. V roku 2013 sa stala členom skupiny ASSA ABLOY. Neustále sa snaží skvalitňovať poskytované služby v oblasti predaja a inštalácie trezorovej techniky, zabezpečuje servis všetkých bezpečnostných dverí a trezorov a poskytuje poradenstvo v oblasti mechanickej bezpečnosti. Vďaka štyrom projektom spolufinancovaným zo štrukturovaných fondov sa im tento trend darí napĺňať.

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2009/2.1/03
Získaný NFP: 85 193,00 eur
Prioritná os/opatrenie: Vedomostná ekonomika/Inovácie a technologické transfery

Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
Cieľom implementácie projektu bola náhrada zastaraných technologických zariadení novými progresívnymi technológiami, súčasne znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť spoločnosti.
Realizáciou projektu sa podarilo nahradiť zastarané výrobné technológie troch pracovísk pomocou nových progresívnych technológií inovatívneho charakteru, prinášajúcich viacero benefitov. Obstarané boli priemyselná pásová brúska, dávkovacie zariadenie a univerzálna pásová píla.
Priemyselná pásová brúska s upínacím a polohovacím zariadením nahradila ručné elektrické pásové brúsky, s ktorými pracovníci odstraňovali frézovaním presah dosky cez obvod dverí. Dávkovacie zariadenie lepidla prinieslo zmenu technológie, ktorá už nevyžaduje udržiavať konštantnú teplotu v hale, ale má vlastné temperované zásobníky, ktoré sú nastaviteľné podľa použitého lepidla. Univerzálna strojná pásová píla znížila vďaka svojej produktivite čas využívania skoro o polovicu. Implementácie technológie napomohla k zníženiu energetickej náročnosti výroby spojenej s úsporami na ostatných prevádzkových nákladoch.
s1

s2

s3

s4

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2009/2.2/03
Získaný NFP: 74 697,51 eur
Prioritná os/opatrenie: Vedomostná ekonomika/Informatizácia spoločnosti

Modernizácia IT infraštruktúry spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
Cieľom projektu bolo zmodernizovanie zastaranej IT infraštruktúry spoločnosti, zvýšenie bezpečnosti pri externej komunikácii a zlepšenie riešenia v oblasti výroby, dodávok a plánovania.
Hlavnou aktivitou projektu bolo obstaranie softwarového a hardwarového vybavenia na tvorbu nových pracovísk Solid Works, obstarávanie aplikácie CITRIX GATEWAY za účelom zvýšenia bezpečnosti externej komunikácie, obstaranie softwarového vybavenia IS, a obstaranie softwarového vybavenia TrueTops na uľahčenie komunikácie so strojovou základňou.
Implementáciou projektu sa podarilo nahradiť zastarané softwarové riešenia spoločnosti v oblasti plánovania a modelovania atypických výrobkov, zvýšiť verzie existujúcich modelovacích softwarov a taktiež vytvoriť nové pracoviská. Dôležitým aspektom bolo zvýšenie bezpečnosti pri externej komunikácii mimo firemnej siete, zjednodušenie riešenia reklamácií a vytváranie pravidelných reportov. Takto v spoločnosti vzniklo efektívnejšie plánovanie výroby a dodávok vďaka zviazaniu zákaziek, modernizácii skladovacieho poriadku. Výsledkom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, nárast objednávok a následné plánovanie rozšírenie prevádzky a vytvorenie nových pracovných miest.

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/05
Získaný NFP: 12 540,00 eur
Prioritná os/opatrenie: Vedomostná ekonomika/Inovácie a technologické transfery

Modernizácia systému výroby stlačeného vzduchu v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti výroby. Realizáciou, obstaraním nového moderného kompresoru sa nahradili štyri zastarané kompresory, s pomerne vyššou spotrebou elektrickej energie. Vďaka novej technológie spoločnosť dokáže ušetriť za rok vyše 20 000kWh elektrickej energie, a taktiež vznikajú úspory na nákladoch vynakladaných na opravy predchádzajúceho riešenia kompresorov.
s5

Operačný program Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06
Získaný NFP: 35 165,04 eur
Prioritná os/opatrenie: Vedomostná ekonomika/Inovácie a technologické transfery

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí
Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity výrobnej spoločnosti certifikáciou nových výrobkov. Certifikát zhody o stavebných výrobkoch, ktorý spoločnosť vďaka projektu získala, potvrdzuje zákonom stanovené vlastnosti a potvrdzuje protipožiarnu odolnosť. Svoje produktové portfólio tak rozšírila o jednokrídlové plné, jednokrídlové presklené, dvojkrídlové plné a dvojkrídlové presklené protipožiarne dvere. Spoločnosť sa stala jediným partnerom stavebných spoločností, ktorá dokáže dodať dvere do celého priestoru budov.

Viac info o Sherlock nájdete na stránke http://www.sherlock.sk/