Regionálny rozvoj je riešený vo viacerých operačných programoch a v rámci niektorých inštitúcií či spoluprác

Integrovaný regionálny operačný program má vo svojej pôsobnosti viacero oblastí:
doprava v regiónoch (podpora cyklotrás do miest, dopravných uzlov pre dopravu za zamestnaním),
– verejná osobná doprava,
sociálna infraštruktúra,
– zdravotnícka infraštruktúra,
vzdelávacia infraštruktúra (podpora zvýšenia vybavenosti odborných učební základných škôl),
podpora rastu zamestnanosti,
– vodné hospodárstvo,
revitalizácia miest (podpora revitalizácií sídlisk s hernými a športovými prvkami a prepojením na existujúce siete),
miestny rozvoj vedený komunitou (podpora vzniku komunitných centier pre aktivity viacerých skupín obyvateľov).

Operačný program Kvalita životného prostredia je zameraný hlavne na nasledujúce oblasti:
triedenie a zhodnocovanie odpadu (podpora vybudovania zberných dvorov, recyklácie odpadov a úpravu biologicky rozložitelných komunálnych odpadov),
– čistenie odpadových vôd,
– ochrana pred povodňami,
výroba energie z obnoviteľných zdrojov (podpora systémov výroby energie obnoviteľnými zdrojmi),
energetická efektívnosť vo verejnej infraštruktúre (podpora aktivít na predchádzanie úniku energií, napr. zateplením budov, výmeny energetických rozvádzačov a celých systémov),
– systémy centralizovaného zásobovania teplom.

Pomocou operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude podporená “Informatizácia spoločnosti”.
Ďalším operačným programom v rámci rozvoja regiónov je operačný program Ľudské zdroje so svojimi aktivitami:
zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ (podpora zvýšenia kvalifikácie učiteľov),
– zamestnanosť neaktívnych osôb,
– zosúladenie pracovného a súkromného života.

Aj vďaka nasledujúcim programom a projektom je možné v období 2014-2020 prispieť k rozvoju regiónov: Program rozvoja vidieka – Obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Cezhraničná spolupráca – Slovensko-Rakúsko, Dotačný systém Ministerstva kultúry SR – program Obnovme si svoj dom a program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, a EKOFOND so zameraním na Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.