Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel

Modernizácia výrobného procesu v spoločnosti Ing. Štefan Hreško – S.H.Steel
Súkromný sektor

Prijímateľ:

Ing. Štefan Hreško – S.H.Steel

Výška pomoci:

81 995,00 €

Miesto realizácie:

Belá nad Cirochou

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:

50 %

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

50 %

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Typ poskytnutej pomoci:

nenávratná

CNC Zariadenie s kolmým plazmovým rezaním

Lakovacie pracovisko

Východisková situácia

  • Firma Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel je etablovanou spoločnosťou vo výrobe a montáži oceľových konštrukcií.
  • Pôsobí v regióne východného Slovenska.
  • Hlavnou výrobnou činnosťou je výroba oceľových konštrukcií pre priemysel, priemyselné objekty a iné kovové konštrukcie.
  • Na základe nedostatkov súčasného technologického riešenia výrobného procesu a odberateľmi požadovanej kvality výstupov sa žiadateľ rozhodol inovovať výrobný proces Výroby jednotlivých dielov a Povrchovej úpravy

Cieľ projektu

Predmetom hlavnej aktivity sú dva logické celky, vďaka ktorým bude môcť spoločnosť inovovať výrobný postup svojich produktov:
1. CNC zariadenie s kolmým plazmovým rezaním,
2. Lakovacie pracovisko.

Výsledky

  • Obstaraním technológií a následným finančným zúčtovaním projektu došlo k podpore prijímateľa Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel.
  • Úspešným inštalovaním predmetov projektu (CNC zariadenie s kolmým plazmovým rezaním a Lakovacie pracovisko) a ich uvedením do prevádzky došlo k inovácii výrobných procesov (rezanie plazmou a povrchová úprava výrobkov).
  • Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 1 nového pracovného miesta

Úlohy projektového tímu CNS EuroGrants

Projektový tím CNS EuroGrants zabezpečoval tvorbu projektu, celkovú administráciu projektu v systéme ITMS2014+ a komunikáciu s poskytovateľom (MH SR).

Počas realizácie projektu sme požiadali o:
- zmenu miesta realizácie projektu (v rámci obce);
- zmenu technických parametrov;
- zmenu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu;
- späťvzatie ŽoP č. 313031L9543001 z dôvodu zmeny systému financovania projektu;
- pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodu vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (OVZ);
- zánik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.