Druhé kolo pri výzvach pre existujúcich a nových a začínajúcich micro-, malých a stredných podnikov

Adam MaurerOP VaI

Momentálne prebieha už druhé kolo výziev, vďaka nevyčerpaniu určených alokácií. Stále je možnosť získania NFP (nenávratného finančného príspevku) ako aj pre existujúce podniky MSP, tak aj pre nové a začínajúce micro-, malé a stredné podniky.