Green Deal - Európska zelená dohoda

Green Deal – Európska zelená dohoda

Thomas Berndorfer-

Európska zelená dohoda by mala byť dominantnou súčasťou plánu obnovy aj bežných eurofondov v novom programovom období. Čo je to vlastne tá Zelená dohoda a ako sa pretaví do rozdeľovania finančných prostriedkov? Prinášame stručné vysvetlenie.

Európska zelená dohoda je plánom EÚ ako zabezpečiť udržateľné hospodárstvo v Európskej Únii. Cieľom Zelenej dohody je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, efektívnym využívaním zdrojov a konkurencieschopným hospodárstvom. Zameriava sa tiež na ochranu, zachovanie a zvýšenie prírodného kapitálu EÚ a na ochranu zdravia a pohody občanov pred rizikami a dopadmi na životné prostredie. Tento prechod k uhlíkovej neutralite musí byť zároveň spravodlivý a inkluzívny. Ľudia budú na prvom mieste a EÚ bude venovať pozornosť regiónom, priemyslu a pracovníkom, ktorí budú čeliť najväčším výzvam.

9 hlavných oblastí, ktoré Zelená dohoda rieši sú tieto:

  1. Biodiverzita: Obnova lesov, pôdy, mokradí, vytváranie zelených zón. Prírode vďačíme za udržiavanie klímy v rovnováhe. Je potrebné sa zamerať aj celosvetovú populáciu voľne žijúcich zvierat a zabraňovať ich vyhynutiu. Až jednému miliónu druhov zvierat hrozí vyhynutie.
  2. Z farmy na stôl: Zabezpečenie bezpečných, výživných a kvalitných potravín tak, aby ich produkcia mala na prírodu čo najmenší vplyv.
  3. Udržateľné poľnohospodárstvo: Modernizácia, udržateľnosť a ochrana prírody aj ľudí. Spoločná poľnohospodárska politika je zodpovedná za udržateľnosť poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach.
  4. Čistá energia: Zabezpečenie dekarbonizácie energetického systému a zaistenie bezpečných a cenovo dostupných dodávok energie je kľúčové. Postupne EÚ potrebuje prejsť na odvetvie energetiky založenej na obnoviteľných zdrojoch.
  5. Udržateľný priemysel: Cieľom je zabezpečiť udržateľné výrobné cykly s čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.
  6. Výstavba a obnova: EÚ identifikuje aj potrebu ekologickejšieho sektora stavebníctva. Ide hlavne o výstavbu energeticky efektívnych budov a väčšiu mieru digitalizácie v stavebníctve.
  7. Udržateľná mobilita: Znižovanie emisií v doprave a zavedenie inteligentných systémov riadenia dopravy. Celkovo aj tento sektor potrebuje vyššiu mieru digitalizácie a efektívneho riadenia.
  8. Odstraňovania znečistenia: Znižovanie a odstaňovanie znečistenia mikroplastami a farmaceutickými výrobkami a zároveň zachovávať biodiverzitu. Cieľom je aj predchádzať priemyselným haváriám a iným formám znečistenia prostredia.
  9. Opatrenia v oblasti klímy: Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Všetky tieto ciele nie sú iba témou klasických fondov z EÚ, ale po novom sa im venuje aj Plán obnovy. Green Deal – Zelená dohoda by mala byť motorom a základom pre obnovu Európskej Únie po koronakríze. Pri predkladaní plánu obnovy Európskej komisii sme aj my povinní zahrnúť zelenú dohodu do riešenia a obnovy Slovenska po kríze.

KONTAKT

Máte záujem o poradenstvo v oblasti fondov a dotácií a chcete sa dozvedieť viac?

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu