Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu poskytovania služieb

Adam MaurerOP VaI

Cieľom výzvy je pomocou alokácie 10 000 000 eur podporiť mikro, malé a stredné podniky, pomocou tvorby nového alebo inovovaného produktu/inovácie výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR. Efekt výzvy má byť v

  • udržaní existujúcich investícií v daných regiónoch a pomôcť im v raste, t.j. motivovať MSP , aby rozšírili svoju činnosť,
  • zavedení nových investícií, t.j. motivovať MSP, aby realizovali nové projekty,
  • podporení tvorby nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Termíny podania žiadostí sú 28.2.2018, 15.5.2018, 31.7.2018, následne každé dva mesiace do vyčerpania prostriedkov.

Podmienky výzvy:

  • firmy, ktoré podnikajú minimálne 36 mesiacov pred podaním žiadosti
  • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním výzvy, najneskôr deň pred vyhlásením výzvy (19.12.2017) a súčasne najneskôr 6 mesiacov pred predložením predložením žiadosti
  • MSP (mikro, malý alebo stredný podnik)
  • aktívny podnik (overenie cez finančné ukazovatele)
  • nebyť dlžníkom voči štátnym inštitúciám

Predmetom projektu musí byť nákup nového dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa v nasledujúcich odvetviach poznatkovo intenzívnych službách:

-Vodná doprava

-Letecká doprava

-Nakladateľské činnosti

-Telekomunikácie

-Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

-Informačné služby

-Architektonické a inžinierske činnosti, techniocké testovanie a analýzy

-Vedecký výskum a vývoj

-Reklama a priekum trhu

-Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR, maximálna výška NFP 200 000 EUR.