Možnosť využiť podporu cyklotrás v regiónoch

Adam MaurerIROP

Dnes bola vyhlásená výzva Ministerstva pôdohospodárstva SR na predkladanie projketov za účelom vybudovania cyklotrás vedúcich za prácou napr. do priemyselných oblastí miest.

Spolu je v tejto výzve alokovaných 24 000 000 eur.
Spolufinancovanie verejného sektora je na úrovni 15 %, súkromný sektor bude musieť spolufinancovať až polovicu oprávnených výdavkov.

Otvorená výzva má termín prvého kola 21.marca, následne 21.júna, v trojmesačných intervaloch pokiaľ sa neminie celá alokovaná čiastka.

Mestá a obce, ktoré disponujú projektovú dokumentáciu k plánovanej cyklotrase majú výhodu podania projektu v prvom kole.

Povolené aktivity sú hlavne:
A, rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,
B, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V praxi je možné do projektov zahrnúť cyklistické komunikácie, doplnkovú infraštruktúru – parkoviská pre bicykle, cyklodtojany, hygienické zariadenia, prvky upokojenia dopravy – pešie zóny, zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov – odstraňovanie bariér dopravy a pod.

Pri podaní projektu je potrebné doložiť nielen projektovú dokumentáciu, ale aj stavebné povolenie.