Plánovaná výzva na predkladanie žiadostí O nenávratný finančný príspevok na podporu nových obnoviteľných zdrojov

Nenávratný finančný príspevok na podporu nových obnoviteľných zdrojov

Martin HurajPPA

PLÁN OBNOVY
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY - PLÁNOVANÁ

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Plánované vyhlásenie výziev na apríl 2022

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

13.10.2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

12.12.2021

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je podpora nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Podpora investícií do zariadení na výrobu elektriny z OZE, investícií na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE a na výstavbu zariadení na uskladňovanie energie z OZE.

Nové zariadenia na:

  • využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;
  • využitie veternej energie na výrobu elektriny;
  • využitie geotermálnej energie na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;

Modernizácia existujúcich zariadení zameraná na:

  • využitie vodnej energie na výrobu elektriny;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • výrobu biometánu.

Zariadenia na uskladňovanie energie prostredníctvom:

  • zariadení na uskladnenie energie (pripojených pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE);
  • zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Oprávneným žiadateľom sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.

Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky a veľké podniky.

VÝŠKA POMOCI

Maximálna výška pomoci na jeden podnik a projekt je 15 000 000 €

Nakoľko nejde o pomoc de minimis, ale štátnu pomoc, môže sa kumulovať s inou pomocou.

Západné, Stredné a Východné Slovensko

Malý podnik 80%
Stredný podnik 70%
Veľký podnik 60%

Bratislavský kraj

Malý podnik 65%
Stredný podnik 55%
Veľký podnik 45%

Žiadateľ

obce, mestá, VÚC a mimovládne organizácie

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

95

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

5

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu