Nová výzva na nákup inteligentných technológií vyhlásená

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle, ktorá sa týka celého územia SR okrem Bratislavského kraja.

Cieľom je podporiť podniky pomocou inteligentných riešení technológií. Pre malé, stredné a veľké podniky pôsobiace na oprávnenom území je pripravených až 30 mil. eur, ktoré budú pridelené vo forme nenávratného finančného príspevku.

Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého majetku za účelom implementácie niektorého z uvedených prvkov inteligentných riešení:

 • Automatizácia výrobného procesu (proces zavádzania automatických strojov a zariadení a postupov, ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných),
 • Robotizácia výrobného procesu (vrátane kolaboratívnej robotiky – nasadenie automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe, pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov); ďalej aj
 • Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
 • Digitalizácia výrobného procesu
 • Internet vecí (IoT)
 • Big Data
 • Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Managemnt Systems – PLM)
 • Digitálne dvojča (Digital Twin)
 • Exponenciálne technológie
 • Rozšírená realita - Nové senzory
 • Kybernetická bezpečnosť (len súčasne s vyššie uvedenými prvkami inteligentných riešení).

Komu je výzva určená?

- malé, stredné a veľké podniky

- Zameranie predmetu projektu na Priemysel pre 21.storočie, Dopravné prostriedky pre 21.storočie a Zdravé potraviny a životné prostredie

- Spoločnosť musí spĺňať zadefinované kritériá finančného hospodárenia, ktoré je potrebné overiť na základe účtovnej závierky.

- Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach a poistnom Aká je výška podpory?

- Minimálna výška podpory na jeden projekt je 100 000 eur

- Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 000 eur

- Príspevok dosahuje úroveň od 25% do 55%: