Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Martin HurajPlan obnovy

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY – 02I02-29-V01

TERMÍN PREDKLADANIA PROJEKTOV

Žiadosti o dotáciu môžete podávať v termíne od 1.8.2022 do 1.12.2022.

CIEĽ

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Historickou budovou je aj budova zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

V rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov, realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení.

OPRÁVNENÉ TYPY BUDOV

Za oprávnené typy budov sa považujú:

 • Pamiatkovo chránená budova
  • je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, alebo
  • má pamiatkovú hodnotu, alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii, alebo
  • má pamiatkovú hodnotu, alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.

 • Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je:
  • registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí, alebo
  • uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska, alebo
  • zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnené výdavky sa považujú:

A obalové konštrukcie

 • A1 obnova konštrukcií:
  • Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím
  • Obnova strešného plášťa
  • Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory
  • Obnova otvorových konštrukcií
 • A2 adaptačné opatrenia:
  • Systém tieniacej techniky
  • Vegetačná strecha
  • Vegetačná stena

  B zariadenia

 • B1 vykurovanie:
  • Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania
  • Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
  • Plynový kondenzačný kotol
  • Odovzdávacia stanica tepla
  • Vykurovací systém
 • B2 teplá voda:
  • Tepelné čerpadlo pre ohrev vody
  • Systém využívajúci teplo z odpadových vôd
  • Solárny kolektor
  • Zásobník teplej vody
  • Systém distribúcie teplej vody
 • B3 vetranie a chladenie:
  • Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla
  • Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla
  • Výmena systému chladenia
  • Zdroj chladu
 • B4 osvetlenie:
  • Systém umelého osvetlenia
 • B5 fotovoltika:
  • Fotovoltický systém
  • Batériový systém
 • B6 energetický manažment:
  • Systém energetického manažmentu budovy

  C iné aktivity

 • C1 budova:
  • Sanácia vlhkosti stien
  • Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií
  • Oprava krovu
  • Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu
  • Zvýšenie mobility a debarierizácia
  • Vnútorné rozvody inžinierskych sietí
  • Výťah
  • Inštalácia systému chladenia
 • C2 okolie:
  • Využitie dažďovej vody
  • Výsadba stromov
  • Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia
  • Parkovanie bicyklov
  • Prípojky inžinierskych sietí

  D projektová dokumentácia

 • Projektová dokumentácia obnovy budovy
 • E rezerva

 • Rezerva na nepredvídané výdavky

Výška prostriedkov mechanizmu na oblasť C môže byť najviac 10 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C.

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

V prípade už zrealizovaných Projektov sa za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou Projektu, ktoré Žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane. Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s takto oprávnenými aktivitami Projektu a boli následne uhradené, teda po 1. februári 2020 vrátane. Oprávnené obdobie realizácie Projektu môže byť najneskôr do 31.12.2025.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

Oprávneným žiadateľom pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu je:

 1. Správca majetku štátu - štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 2. Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 3. Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 4. Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia - v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
 5. Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 6. Verejnoprávna inštitúcia - verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
 7. Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu - štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
 8. Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Oprávneným miesto realizácie projektu je celá SR.

VÝŠKA POMOCI

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť je 200 000 EUR bez DPH t.j. 240 000 EUR s DPH (DPH 40 000 EUR). Výška Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanoví ako súčet oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít Projektu, pričom môže byť poskytnutá najviac vo výške 5 000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH.

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška dotácie v EUR

Minimálna výška v EUR

Maximálna výška v EUR

štátny podnik

200 000

5 000 000

samospráva

200 000

5 000 000

príspevkové a rozpočtové organizácie

200 000

5 000 000

štátna správa

200 000

5 000 000

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu