OP Výskum a inovácie

Adam MaurerOP VaI

Slovensko má schválený ďalší operačný program. Jeho cieľom je podpora výskumných aktivít a vytváranie priestoru pre zvyšovanie inovačných schopností malých a stredných podnikov. Tematicky nadväzuje na dva operačné programy z minulého programového obdobia

Operačný program budú riadiť dve ministerstvá. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude zodpovedné za racionalizáciu výskumnej infraštruktúry a zavedenie jednoznačných pravidiel využívania štátnej pomoci na výskum. Okrem národných projektov bude podporovať spoločné projekty aplikovaného výskumu podnikov a akademických partnerov s využitím už vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry kompetenčných centier. Program bude podporovať žiadateľov aj v účasti na komunitárnych programoch (Horizont 2020).

Ministerstvo hospodárstva SR bude zodpovedať za inovačné aktivity a podporu MSP prostredníctvom investícií do výskumno-vývojových technológií a partnerstiev vedecko-výskumných organizácií a podnikov. V rámci programu zostanú zachované služby pre MSP pri vstupe na zahraničné trhy, propagácii na medzinárodných výstavách a obchodných misiách a ochrane duševného vlastníctva. Podpora sa má sústrediť najmä na MSP, avšak budú sa môcť zapojiť aj veľké podniky – pri zníženej intenzite pomoci.

Na celé obdobie má operačný program vyčlenených vyše 2,2 miliardy eur. Finančné prostriedky bude možné čerpať aj v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Prvé výzvy z nového operačného programu možno očakávať v druhom kvartáli 2015.