Podpora infraštruktúry obcí z atlasu rómskych komunít

Martin HurajProgram Slovensko

PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY PSK-UV-007-2024-DV-EFRR

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.06.2024
Termín hodnotiacich kôl: 12.08.2024, 12.09.2024.

CIEĽ

Cieľom výzvy je podpora investičných aktivít obcí z Atlasu rómskych komunít – vodovody, kanalizácia, odpady, miestne komunikácie a príprava projektovej dokumentácie na relevantné stavby.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Podpora nasledovných investícií v štyroch hlavných aktivitách:

Pitná voda a kanalizácie

  • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd.
  • Výstavba verejných vodovodov a súbežnej výstavby alebo existencie stokovej siete.

Nakladanie s odpadmi

  • Budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadov.
  • Odstraňovanie skládok odpadu.
  • budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadov.

Miestne komunikácie

  • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií.

Projektová dokumentácia

  • Prípravná a projektová dokumentácia pre pitnú vodu, kanalizáciu a sociálne nájomné bývanie.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Oprávneným žiadateľom sú obce s prítomnosťou MRK, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít a zároveň nemajú v čase podanie ŽoNFP platnú a účinnú zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy.

Oprávnené sú obce mimo Bratislavského kraja.

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia výzvy je 50 460 000 € zo zdrojov EÚ.

Maximálna výška pomoci závisí od počtu obyvateľov MRK a benchmarkov a finančných limitov na jednotlivé aktivity.

V rámci výzvy sa aplikuje paušálna sadzba na nepriame výdavky (riadenie projektu) vo výške 7 %.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 34 321 1345

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu