Podpora inovácií a technologického transferu

Martin Huraj Plan obnovy

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 28.10.2022

Dátum uzavretia: 30.12.2022

CIEĽ

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podpora obstarania dlhodobého majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTU

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • Predmetom projektu bude obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení;
  • Výsledkom projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu;
  • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu;
  • Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK);
  • Obstaraný dlhodobý majetok musí byť dodaný a prevádzkyschopný najneskôr do 31.12.2023.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným;
  • Akciová spoločnosť;
  • Živnostník zapísaný alebo nezapísaný v OR SR.

Oprávnené miesto realizácie projektu je:

  • celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY

Všetky nehnuteľnosti (stavby a pozemky), na/v ktorých, resp. kde sa bude projekt realizovať a to počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 5 rokov (3 roky, ak je žiadateľom mikro, malý alebo stredný podnik) po finančnom ukončení projektu musia byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k daným nehnuteľnostiam iné právo.

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať: výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností; výdavky na nákup dlhodobého nehmotného majetku; výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov, prístrojov a zariadení novými strojmi, prístrojmi a zariadeniami s rovnakými, resp. horšími technickými parametrami atď.

VÝŠKA POMOCI

Vyčlenené fin. prostriedky za zdroj EÚ: 15 000 000 EUR.

Miesto realizácie projektu 

Žiadateľ (PO alebo FO oprávnená podnikať) 

Maximálna intenzita pomoci v % 

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v % 

Nitriansky kraj,  

Trnavský kraj, 

Trenčiansky kraj 

mikro a malý podnik 

50 % 

50 % 

stredný podnik 

40 % 

60 % 

veľký podnik 

30 % 

70 % 

Banskobystrický kraj,   Žilinský kraj 

mikro a malý podnik 

60 % 

40 % 

stredný podnik 

50 % 

50 % 

veľký podnik 

40 % 

60 % 

Prešovský kraj,                        Košický kraj 

mikro a malý podnik 

70 % 

30 % 

stredný podnik 

60 % 

40 % 

veľký podnik 

50 % 

50 % 

Minimálna výška dotácie : 200 000 EUR.

Maximálna výška dotácie : 5 000 000 EUR.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu