Podpora inovácií a technologického transferu

Martin HurajPlan obnovy

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 28.10.2022

Dátum uzavretia: 30.12.2022

CIEĽ

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podpora obstarania dlhodobého majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTU

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • Predmetom projektu bude obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení;
  • Výsledkom projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu;
  • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu;
  • Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK);
  • Obstaraný dlhodobý majetok musí byť dodaný a prevádzkyschopný najneskôr do 31.12.2023.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným;
  • Akciová spoločnosť;
  • Živnostník zapísaný alebo nezapísaný v OR SR.

Oprávnené miesto realizácie projektu je:

  • celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY

Všetky nehnuteľnosti (stavby a pozemky), na/v ktorých, resp. kde sa bude projekt realizovať a to počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 5 rokov (3 roky, ak je žiadateľom mikro, malý alebo stredný podnik) po finančnom ukončení projektu musia byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k daným nehnuteľnostiam iné právo.

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať: výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností; výdavky na nákup dlhodobého nehmotného majetku; výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov, prístrojov a zariadení novými strojmi, prístrojmi a zariadeniami s rovnakými, resp. horšími technickými parametrami atď.

VÝŠKA POMOCI

Vyčlenené fin. prostriedky za zdroj EÚ: 15 000 000 EUR.

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ (PO alebo FO oprávnená podnikať)

Maximálna intenzita pomoci v %

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj,

Trenčiansky kraj

mikro a malý podnik

50 %

50 %

stredný podnik

40 %

60 %

veľký podnik

30 %

70 %

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj

mikro a malý podnik

60 %

40 %

stredný podnik

50 %

50 %

veľký podnik

40 %

60 %

Prešovský kraj, Košický kraj

mikro a malý podnik

70 %

30 %

stredný podnik

60 %

40 %

veľký podnik

50 %

50 %

Minimálna výška dotácie : 200 000 EUR.

Maximálna výška dotácie : 5 000 000 EUR.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu