Podpora inovácií a technologického transferu

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo druhú výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie v programovom období 2014-2020, ktorá je zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie.

Operačný program: OP Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MT/DP/2016/1.2.2-01
Výška príspevku na projekt: 50 000 – 5 000 000 eur
Dĺžka realizácie: 18 mesiacov
Termín podania: 29.4.2016, 30.6.2016

Výzva je zameraná pre podnikateľský sektor výlučne z oblasti priemyslu a služieb.
Celková alokácia 75 000 000 eur bude poskytovaná priebežne. Žiadatelia majú možnosť podať žiadosť o NFP v termíne prvého kola 30. 6. 2016.
Oprávnené miesto realizácie projektu je celá SR, s vylúčením bratislavského kraja (dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo podniku). Dĺžka realizácie je maximálne 18 mesiacov.
Upredňostnené budú projekty, ktoré spĺňajú aspoň jeden z nasledujúcich aktivít: prenos technologického transferu z prostredia vedecko-výskumných organizácií, zníženie technologickej medzery SR alebo realizácia inovačných opatrení v podniku s dosiahnutím inovácie produktu alebo procesu.

Jednou z podmienok výzvy je podmienka počiatočnej investície do:
– založenia novej prevádzky,
– diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevýrábali,
– zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Oprávnenými výdavkami sú obstaranie dlhodobého hmotného majetku (skupina výdavkov 022) a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (skupiny výdavkov 013, 014, 019).
Výška nenávratného finančného príspevku je minimálne 50 000 eur a maximálne 5 000 000 eur.

Intenzita pomoci je závislá od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu:

Miesto realizácie

Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Veľkosť podniku

Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

Intenzita pomoci

45 %
35 %
25 %

55 %
45 %
35 %