Podpora kreatívneho a kultúrneho priemyslu

Adam MaurerIROP

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch IROP.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Výška príspevku na projekt: maximálne 200 000 eur
Schéma de minimis
Termín podania: 28.2.2017

Výzva je zameraná na kultúrny a kreatívny priemysel, kde môžu o podporu žiadať aj remeselníci, s podmienkou značného podielu ručnej práce, v oblastiach výrobcov šperkov, keramiky, sklenných výrobkov, výrobkov z dreva, prútia, kože, textilu či výrobcov hračiek. Ďalej pre tlačené médiá, archívy a knižice, pre tvorcov vo vizuálnom, scénickom umení, kultúrneho dedičstva, hudby, audiovízie a multimédií a pod.

Hlavné aktivity projektov môžu byť zamerané na:
– obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie,
– výdavky na rekonštrukciu, úpravu a obnovu budv v súvislosti s nákupom nových technológií,
– podpora marketingových aktivít,
prenájmy priestorov a technológií,
– podpora kreatívnej tvorby a produkcie,
– podporné aktivity: riadenie projektu, informovanie a komunikácia, verejné obstarávanie, príprava žiadosti o NFP.

Navrhované opatrenia majú prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb v tomto sektore a podporiť uplatnenie kreatívnych talentov na trhu a vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj inovácií v tomto odvetví.

Pre viac informácií nás kontaktujte.