Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Operačný program: Výskum a Inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Alokácia zdrojov EÚ: 200 000 000 eur
Intenzita pomoci: 25-80 % (v závislosti od aktivity a kraja realizácie)
Výška príspevku na projekt: 300 000 – 5 000 000 eur
Termín podania: 15.5.2017, 31.7.2017, …
Podmienka existencie podniku minimálne 3 roky
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja

V rámci tejto výzvy spolufinancovanieprojektu.

Oprávnené aktivity projektov musia spadať pod podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít, či už technologických alebo netechnologických, v podnikoch alebo zoskupeniach podnikov v rámci priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja alebo realizácie inovačných opatrení. Je možné podporiť aj projekty zamerané na podporu aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva (výlučne pre MSP).
Každý projekt sa musí skladať z výskumno-vývojovej časti a inovačnej časti, následne, pričom je povinná realizácia inovačných opatrení projektu.