Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier

Adam MaurerOP VaI

Výzva je primárne určená pre výskumné konzorciá, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe partnerskej dohody medzi priemyselným podnikom ako lídrom a výskumnou inštitúciou, alebo malým/stredným podnikom ako partnerom.

Operačný program: OP Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01
Výška príspevku na projekt: 1 000 000 – 7 000 000 eur
Dĺžka realizácie: 36-72 mesiacov
Termín podania: 29.4.2016, 31.5.2016

Celkovú alokáciu 200 000 000 eur je možné čerpať priebežne, termín podávania žiadostí v prvom kole je 31.3.2016, 29.4.2016 31.5.2016, druhé kolo 29.7.2016 a následne v dvojmesačných intervaloch.

Minimálna výška príspevku je 1 000 000 eur, maximálne však 7 000 000 eur na jeden projekt.
Dĺžku realizácie je potrebné splniť v intervale 36 až 72 mesiacov.

Intenzita pomoci je rôzna podľa zamerania oprávnených aktivít, kde rozlišujeme medzi základným, priemyselným výskumom a experimentálnym vývojom. Medzi oprávnené výdavky je možné zaradiť investície do technickej, prístrojovej a laboratórnej infraštruktúry, infraštruktúry IT, potrebných stavebných úprav pre výskum a ostatných výdavkov priamo súvisiacich s výskumom a vývojom.