Podpora prípravy projektových dokumentácií investičných projektov

Martin HurajPlan obnovy

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.10.2022

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Otvorená výzva, t.j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

12.12.2022

13.02.2023

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Výzva IROP-PO7-SC76-2022-98 je zameraná na podporu pripravenosti regionálnej a miestnej samosprávy čerpať finančné prostriedky z Programu Slovensko v programovom období 2021-2027. Jej predmetom je podpora prípravy projektových dokumentácií investičných projektov samosprávnych krajov a miest a obcí zahrnutých do území udržateľného mestského rozvoja, ktoré môžu byť realizované samosprávou, alebo aj ňou zriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTU

Medzi oprávnené výdavky bude patriť: 

  1. Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok,
  2. Obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov. 

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

  • rozpočtové a príspevkové organizácie samosprávnych krajov alebo oprávnených obcí.

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Podmienka osobitných opatrení flexibility spojených s pandémiou COVID-19

V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom po 1. februári 2020.

Žiadateľ je povinný k žiadosti o NFP priložiť uznesenie príslušnej rady partnerstva, resp. kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 2022 dokumentujúce schválenie projektového zámeru, pre ktorý žiada príspevok na spracovanie projektovej dokumentácie.

VÝŠKA POMOCI

Vyčlenené fin. prostriedky za zdroj EÚ:  8 000 000 EUR. Pre územie každého kraja (vrátane území UMR pre programové obdobie 2021 - 2027) prislúcha indikatívna alokácia 1 000 000 EUR. 

Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená. 

Žiadateľ 

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v % 

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v % 

a) Samosprávny kraj  

b) Obec zahrnutá do území udržateľného mestského rozvoja na programové obdobie 2021 – 2027  

c) Rozpočtové a príspevkové organizácie samosprávnych krajov a obcí podľa písmena b) 

95 

5 

INFORMÁCIE K VÝZVE

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
konzultant
kos@cns-e.eu
+421 948 376 875

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu