Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov opvai-mh

Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov opvai-mh

Martin HurajPlan obnovy

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY – 01I0126V01

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.05.2022
Termín uzatvorenia výzvy: 12.07.2022

CIEĽ

Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Podpora investícií do zariadení na výrobu elektriny z OZE, investícií na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE a na výstavbu zariadení na uskladňovanie energie z OZE.

Nové zariadenia na:

  • využitie slnečnej energie na výrobu elektriny (fotovoltika);
  • využitie veternej energie na výrobu elektriny;
  • využitie geotermálnej energie na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;

Predmetom projektu môže byť výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE, pričom zariadením na výrobu elektriny z OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z rovnakého druhu OZE alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE.

Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW

Pozemok, na ktorom sa plánuje v rámci realizácie projektu umiestniť zariadenie na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie, nesmie byť ku dňu vyhlásenia výzvy poľnohospodárskym druhom pozemku.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Oprávneným žiadateľom sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.

Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky a veľké podniky.

VÝŠKA POMOCI

Maximálna výška pomoci na jeden podnik a projekt je 3 000 000 €

Nakoľko nejde o pomoc de minimis, ale štátnu pomoc, môže sa kumulovať s inou pomocou.

Západné, Stredné a Východné Slovensko
60%
Bratislavský kraj
45%

Na oprávnené výdavky sa uplatňuje kontrafaktuálny scenár. Výzvou stanovená referenčná hodnota menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny je vo výške 453 000 EUR/MW.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 2 2099 2900

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu