Pomoc pre mladých poľnohospodárov

Adam MaurerPPA

Nová možnosť pre ľudí, ktorí chcú kráčať v stopách svojích predkov v rámci opatrenia Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, na pomoc pre mladých farmárov.

Projektový zámer je zameraný na oblasť živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Budúci mladý farmár, ktorý má do 40 rokov môže hospodáriť v určených poľnohospodárskych oblastiach. Nenávratný finačný príspevok v hodnote 50 000 eur je určený na kúpu pôdy, zvierat, strojov a budov.
Nie je nutné, aby samostatne hospodáriaci roľník mal vzdelanie v poľnohospodárskej oblasti, výzva je vhodná aj pre žiadateľov s pozitívnym vzťahom k poľnohospodárstvu.

Oprávnený žiadateľ ku dňu podania ŽoNFP nesmie mať viac ako 40 rokov a prvý krát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho štatutár.
Celková alokácia 500 000 eur je určená pre územie celého Slovenska, s limitom 10 žiadostí pre bratislavský kraj, kde každý schválený projekt bude podporený paušálnou platbou 50 000 eur.
Hodnotenie je založené na objektívnych kritériách, no k žiadosti je potrebné priložiť podnikateľský plán, ktorý bude zrealizovaný pomocou získanej dotácie.
Termín podania ŽoNFP je 8.1.2016 8.3.2016 22.3.2016.