Prevencia kriminality pre rok 2016

Adam MaurerMinV

Výzva Rady vlády SR na prevenciu kriminality bola vyhlásená v týchto dňoch, vďaka ktorej môžu obce zabezpečiť verejné priestranstvá kamerovým systémom, poprípade zrealizovať aktivity na znižovanie protispoločenskej činnosti.

Termín uzavretia: 14.1.2016
Intenzita pomoci: 80% (20% spolufinancovanie)
Celková alokácia: 1 328 000 eur
Finančný príspevok na jeden projekt: do 66 000 eur

Priority výzvy sa opierajú o štyri hlavné body:
– znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
– zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
– prevencia kriminality v rizikových skupinách,
– pomoc obetiam trestných činov.

Projekty musia byť komplexné, ich riešenie vhodné a účelné, zamerané na konkrétne cieľové skupiny. Posudzované budú aj lokality s vyššou rizikovosťou, kttoré budú hodnotené pomocou ukazovateľov štatistík zložiek Policajného zboru SR.