Rozšírenie kapacít materských škôl

Adam MaurerIROP

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1
Výška príspevku na projekt: maximálne 1 000 000 eur
Termín podania: 10.1.2017

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (benchmark) sú stanovené nasledovne:
– maximálne 6 700 eur na vytvorenie nových kapacít MŠ pre 1 dieťa,
– maximálne 2 500 eur na zlepšenie existujúcich kapacít MŠ pre 1 dieťa.

Podmienkou výzvy je rozšírenie kapacít aspoň o 10 miest.

Projektové zámery je potrebné predložiť do hodnotiaceho systému príslušného sprostredkovateľskéhu orgánu pre IROP.
Následne po vyhodnotení projektových zámerov bude vyhlásená výzva na podávanie projektových žiadostí.