Obnova znehodnotených systémov mokradí

SK Klíma – zmiernenie zmeny klímy a zníženie zraniteľnosti voči jej zmenám

Thomas Berndorfer-

V posledných rokoch si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme zmenu klímy a jej dopady na nás všetkých. Európska Únia a jednotlivé štáty postupne prijímajú ciele a opatrenia na záchranu planéty. Výzvy súvisiace so zmiernením dopadov zmeny klímy, udržateľným rozvojom a opatreniami, ktoré znížia našu zraniteľnosť voči zmene klímy.

Ministerstvo životného prostredia ako správca program SK-Klíma vyhlasuje dve výzvy s celkovou alokáciou 18,8 miliónov eur.

Prinášame základné informácie o daných výzvach:

V prípade oboch výziev je oprávneným žiadateľom súkromný aj verejný sektor – právnická osoba zriadená v súlade so zákonom. Partnerstvo s Nórskymi krajinami nie je povinnosťou, ale odporúča sa vzhľadom na bodové hodnotenie projektov.

ACC04 Obnova znehodnotených systémov mokradí

Cieľom výzvy je záchrana a revitalizácia mokradí.

Dve povinné aktivity: zvyšovanie povedomia o stave mokradí a následné praktické aplikovanie aktivít na revitalizovanie mokradí. Zároveň je povinnosťou zabezpečiť publicitu projektu.

Oprávnené aktivity príklady: obnova riečnej spojitosti, inštalácia náučných tabúľ, výstavba pozorovacích veží, organizácia podujatí a podobne.

Minimálna výška príspevku je 200 000 eur, maximálna 1 000 000 eur. Spoluúčasť záleží od typu žiadateľa a pohybuje sa od 0-10%.

ACC05 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Cieľom je informovať kampaňami a zároveň teoreticky, alebo prakticky aplikovať riešenia.

Dve povinné aktivity: zvyšovanie povedomia o zmene klímy a následné praktické aplikovanie aktivít na zmiernenie zmien klímy a prispôsobenie sa zmenám klímy. Témy ktorým sa môžete venovať sú využívanie obnoviteľných zdrojov, podpora biodiverzity, znižovanie energetickej náročnosti, zadržiavanie zrážkovej vody a podobne. Zároveň je povinnosťou zabezpečiť publicitu projektu.

Minimálna výška príspevku je 200 000 eur, maximálna 500 000 eur. Spoluúčasť záleží od typu žiadateľa a pohybuje sa od 0-10%.

KONTAKT

Ak máte ďalšie otázky neváhajte nás kontaktovať.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu