Spoločné zariadenia pre obce

Adam MaurerPPA

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení spadá pod novú výzvu PPA za účelom podpory investícií do infraštruktúry.

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Kód výzvy: 5/PRV/2015
Výška príspevku na projekt: do 1 200 000 eur
Celková alokácia výzvy: 40 000 000 eur
Územie: menej rozvinuté regióny
Dĺžka realizácie: do 48 mesiacov
Termín podania: 24.9.2015 15.10.2016

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, obhospodarovatelia a vlastníci pôdy, spadajúce pod katastrálne územia obcí, v ktorých v PRV SR 2007-2013 boli schválené vykonania projektov pozemkových úprav a zapísané do príslušného katastra nehnuteľností najneskôr ku dňu podania ŽoNFP. Žiadatelia môžu podať len 1 ŽoNFP.
Pod spoločnými zariadeniami a opatreniami rozumieme:
– komunikačné (poľné a lesné cesty),
– protierózne,
– protipovodňové,
– vodohospodárske,
– ekologické.
Cestné komunikácie majú slúžiť na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby, ostatné podľa ich jednotlivého účelu.
Oprávnené výdavky môžu byť spojené s investíciami do prvkov zelenej infraštruktúry.
Intenzita pomoci je na úrovni 100% oprávnených výdavkov, pričom je možné žiadať o zálohovú platbu do výšky 50 %.