Triedený zber a zhodnocovanie komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

11.výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 21.3.2016.

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Výška príspevku na projekt: do 4 000 000 eur
(triedený zber komunálnych odpadov do 1 500 000 eur,
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu do 2 500 000 eur, stavebné práce maximálne 50 000 eur)
Intenzita pomoci: 95% z oprávnených výdavkov
Celkové náklady na projekt nesmú presiahnuť 20 000 000 eur

Celková alokácia výzvy: 40 000 000 eur

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky
Dĺžka realizácie: nie je stanovená
Termín podania: 30.4.2016, 31.5.2016, 30.7.2016, …

Oprávnenými žiadateľmi na aktivity výzvu sú príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, právnické osoby v 100% vlastníctve obcí alebo združenie takýchto právnických osôb, neziskové organizácie v 100% vlastníctve obcí, ktoré môžu žiadať NFP na nasledujúce podporované aktivity:
triedený zber komunálnych odpadov (výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob; nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – zberné nádoby, zvozové vozidlá; nákup zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov).
mechanicko-biologická úprava zmesovývh komunálnych odpadov (výstavba a nákup nových zariadení za účelom dotrieďovania a stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu; nákup hnuteľných vecí, ktoré súvisia s výstavbou zariadení na úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Pre aktivitu Zhodnocovanie biologicky rozložitweľného komunálneho odpadu sa môžu zapojiť aj okrem spomínaných obce a združenia obcí (výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu; výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach; nákup hnuteľných vecí n azhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu).

Projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť tak, aby bol zabezpečený ich prínos k cieľom operačného programu vo vzťahu k vynaloženým finančným prostrieskom.