sport

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Martin HurajFnPŠ

FOND NA PODPORU
ŠPORTU VÝZVA Č. 2022/002 

TERMÍN PREDKLADANIA PROJEKTOV  

Žiadosti o grant je možné predložiť v termíne od 17.3.2023 do 17.4.2023 cez on-line formulár zverejnený na stránke https://www.fondnapodporusportu.sk.

CIEĽ

Cieľom výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja šport. infraštruktúry.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Žiadateľ môže použiť príspevok výlučne na financovanie oprávnených výdavkov, ktorými sú výdavky na:

 • výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie šport. infraštruktúry.

Za športovú infraštruktúru sa považuje: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa, iné kryté alebo otvorené priestory na výkon športu.

Oprávnenými výdavkami sú tiež výdavky najmä na:

 • prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry;
 • rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
 • výmenu starého povrchu za nový v športovej infraštruktúre,
 • výmenu resp. modernizáciu osvetlenia v športovej infraštruktúre,
 • rekonštrukciu alebo výstavbu diváckej tribúny pri športovej infraštruktúre,
 • rekonštrukciu alebo výstavbu šatne v rámci športovej infraštruktúry,
 • stavebný dozor do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu,
 • vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy,
 • miestne komunikácie ako chodníky v rámci športového areálu len za predpokladu, že ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch, prístupových ciest a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej aktivity projektu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska, pričom je táto doplnková aktivita podmienkou pre vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia v zmysle stavebného zákona a pre následné uvedenie športovej infraštruktúry do užívania.
 • Rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a realizácia tohto oplotenia je potrebná na naplnenie cieľa projektu,
 • Stroje a zariadenia na úpravu športových plôch a povrchov len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a obstaranie strojov a zariadení je potrebné na naplnenie cieľa projektu.

OSTATNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

 • Žiadateľ musí byť vlastníkom šport. infraštruktúry vrátane nehnuteľností, na ktorých sa má športová infraštruktúra vybudovať, alebo na ktorých je šport. infraštruktúra umiestnená alebo musí mať k týmto nehnuteľnostiam iný právny vzťah, na základe ktorého je oprávnený nehnuteľnosti užívať a realizovať projekt (napr. dlhodobý nájom)
 • Žiadateľ začal do termínu predloženia žiadosti realizovať verejné obstarávanie t.j. vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk.
 • Žiadateľ preukáže prispôsobenie novovzniknutej infraštruktúry alebo obnovenej časti infraštruktúry k využívaniu aj pre zdravotne postihnutých športovcov (týka sa to športovej infraštruktúry, ktorej prispôsobenie je potrebné v prípade, že by bola využívaná aj zdravotne postihnutými športovcami)
 • Je potrebné disponovať:
  1. stavebným povolením a územným rozhodnutím alebo
  2. ohlásením stavebného úradu spolu s oznámením stav. úradu o tom, že proti ohláseným stavbám, stavebným úpravám nemá námietky alebo
  3. vyjadrenie stavebného úradu o tom, že na realizáciu projektu sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
 • Žiadateľ môže predložiť iba jeden projekt a je povinný zaplatiť administratívny poplatok.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok.

VÝŠKA POMOCI

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY

Celková alokácia je 17 600 000 EUR.

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok.

70

30

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100 000 EUR.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Tomáš Kos
konzultant
huraj@cns-e.eu
+421 2/2099 2902

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu