Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Martin HurajOP KZP

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

OPKZP-PO4-SC411-2023-82

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA A UZAVRETIA VÝZV

Dátum vyhlásenia: 11.08.2023
Dátum uzavretia: 11.09.2023

CIEĽ

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR prostredníctvom výstavby fotovoltického zariadenia.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTU

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • Prílohou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) musí byť energetický audit;
 • Podporené budú iba zariadenia:
  • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
  • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy;
 • Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP mať ukončené verejné obstarávanie t.j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.
 • Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením - napr. ohlásenie drobnej stavby, povolenie na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy (ak relevantné);
 • Sfunkčnenie/uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky najneskôr do 31.07.2024. Výdavky budú oprávnené, len ak vzniknú najneskôr do 31.12.2023.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť;
 • Štátny podnik
 • Živnostník zapísaný alebo nezapísaný v OR SR.

Oprávnené miesto realizácie projektu je:

 • celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY

Všetky nehnuteľnosti (stavby a pozemky), na/v ktorých, resp. kde sa bude projekt realizovať a to počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 5 rokov (3 roky, ak je žiadateľom mikro, malý alebo stredný podnik) po finančnom ukončení projektu musia byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k daným nehnuteľnostiam iné právo.

VÝŠKA POMOCI

Vyčlenené fin. prostriedky za zdroj EÚ: 5 000 000 EUR.

Miesto realizácie projektu Žiadateľ (PO alebo FO oprávnená podnikať) Maximálna intenzita dotácie v % Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v

Nitriansky kraj, Trnavský

kraj, Trenčiansky kraj,

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj, Prešovský

kraj, Košický kraj

Mikro a malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik
80 %

70 %

60 %
20 %

30 %

40 %

Minimálna výška dotácie: 30 000 EUR.

Maximálna výška dotácie: 500 000 EUR.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu