Výzva: Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Thomas BerndorferOP KZP

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 12.12.2019

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

17.2.2020

15.4.2020

15.6.2020

17.8.2020

15.10.2020

15.12.2020

CIEĽ

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu je oprávnená aktivita:

B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

  • Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
  • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

V prípade, ak žiadateľ pristúpi k prevádzkovaniu predmetu projektu, ktorý nadobudol z NFP, tretím subjektom, je povinný zabezpečiť jeho prevádzkovanie plne v súlade s podmienkami definovanými RO. Podmienky výberu prevádzkovateľa a prevádzkovania infraštruktúry sú bližšie uvedené v Príručke pre žiadateľa.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  • obec;
  • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce;
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom;
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
  • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

VÝŠKA POMOCI

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) je 6 000 000 EUR.

Miera príspevku z OP KŽP v % v rozdelení podľa zdrojov

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

Kohézny fond

Štátny rozpočet

85

10

5

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
junior konzultant
kos@cns-e.eu
+421 34 797 5135