Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Martin HurajPPA

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
ČÍSLO VÝZVY: 52/PRV/2022

TERMÍN PREDKLADANIA PROJEKTOV

Žiadosti o grant môžete podávať v termíne do 31.5.2022 prostredníctvom formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) zverejneného na portáli: slovensko.sk.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

13.10.2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

12.12.2021

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je podpora investície do poľnohospodárskych podnikov.

OBLASTI PODPORY

1. Špeciálna rastlinná výroba
2. Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári
3. Živočíšna výroba
4. Živočíšna výroba - malí poľnohospodári
5. Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby
6. Špeciálna rastlinná výroba - Projekty do 80 000 EUR
7. Živočíšna výroba - Projekty do 80 000 EUR

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (ROZSAH ČINNOSTÍ)

 1. Špeciálna rastlinná výroba
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
  • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
  • investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností
  • investície zohľadňujúce pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu energie ako sú tepelné čerpadlá (vhodné na vykurovanie fóliovníkov, skleníkov, plôch so substrátovým pestovaním, sušenie plodín, atď.) Fotovoltaika či už ako zdroj energie pre skladovacie a spracovateľské priestory, alebo ako kombinovaná agro-energo produkcia (pestovanie vybraných plodín pod fotovoltaickým zariadením);
  • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
  • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
  • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
  • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.
 2. Živočíšna výroba
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska (vrátane búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých spevnených plôch;
  • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
  • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.);
  • investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív ) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
  • investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
 3. Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt, vrátane okolitých spevnených plôch. Maximálna veľkosť skladu je určená nasledovne: objem vlastnej produkcie (alebo produkcie členov organizácie výrobcov) za najlepší z predchádzajúcich 5 pestovateľských rokov musí naplniť aspoň 50 % kapacity skladu, ktorý je predmetom investície.

Kompletný rozsah činností aj s detailným popísaním nájdete vo Výzve, ktorú posielam ako prílohu, ale je taktiež zverejnená na stránke https://www.apa.sk/52-prv-2022.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania sa nepredkladá pre položky uvedené v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022.

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

 1. Výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na PPA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy;
 2. úroky z dlžných súm;
 3. kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10% celkových oprávnených nákladov na príslušnú investíciu na základe ceny stanovenej znaleckým posudkom;
 4. všeobecné náklady súvisiace s bodmi 2 a 3 v časti 2.3.1 ako sú odmeny pre architektov, technikov a konzultantov, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti.
 5. daň z pridanej hodnoty, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858);
 6. kúpa poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, zvierat, ročných plodín a ich výsadba;
 7. výdavky na traktor s výkonom vyšším ako 150Kw;
 8. kúpa nehnuteľného majetku za sumu presahujúcu 10% celkových oprávnených nákladov na príslušnú investíciu na základe ceny stanovenej znaleckým posudkom.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Prijímateľom pomoci sú FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

Oblasť

Minimum

Maximum

Špeciálna rastlinná výroba

10 000 EUR

2 000 000 EUR

Živočíšna výroba

10 000 EUR

2 000 000 EUR

Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári

10 000 EUR

400 000 EUR

Živočíšna výroba - malí poľnohospodári

10 000 EUR

400 000 EUR

Špeciálna rastlinná výroba - Projekty do 80 000 EUR

10 000 EUR

80 000 EUR

Živočíšna výroba - Projekty do 80 000 EUR

10 000 EUR

80 000 EUR

Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby

10 000 EUR

2 000 000 EUR

VÝŠKA DOTÁCIE

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %

- FO alebo PO podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe v Bratislavskom samosprávnom kraji

40

60

- FO alebo PO podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe mimo Bratislavského  samosprávneho kraja

50

50

Príklad (pre podnik so sídlom v BA kraji):

Právnická osoba sa rozhodne pre nákup stroja určeného na aplikáciu hospodárskych hnojív v celkovej sume 60 000 EUR.

- oprávnené výdavky = 60 000 EUR
- Podiel dotácie = 24 000 EUR (40 %)
- Podiel spolufinancovania zo strany žiadateľa = 36 000 EUR (60 %)

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Celé Slovensko.

Žiadateľ

obce, mestá, VÚC a mimovládne organizácie

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

95

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY

Všetky informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke:
https://www.apa.sk/52-prv-2022.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Tomáš Kos
konzultant
kos@cns-e.eu
T +421 2/2099 2902
M +421 948 376 875

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Image