Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu v poľnohospodárskej výrobe

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Martin HurajPPA

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2022
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
VÝZVA Č. 51/PRV/2021

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 16. 12. 2021
Dátum uzavretia výzvy: 31. 3. 2022

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

13.10.2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

12.12.2021

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na
trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Oprávnené sú nasledovné oblasti:

 1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných
  pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a
  priemysel výroby korenín
 5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel
  nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v
  predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a
  pod.
 8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií
  do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov;
 2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií v rámci procesu spracovania, balenia, označovania, skladovania a uvádzania na trh produktov;
 3. vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
 4. nákup nákladných a špeciálnych automobilov, prívesov a návesov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;
 5. inovácia výrobných procesov a postupov s cieľom vytvoriť nové, inovatívne alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov;
 6. využitie alebo eliminácia vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, znižovanie energetických strát;
 7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
 8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
 9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA A MIESTA REALIZÁCIE

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné podniky a veľké podniky podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskej výroby.

Oprávneným miestom realizácie projektu: celé územie Slovenska vrátane Bratislavského kraja.

VÝŠKA POMOCI

Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 170 000 000,00 EUR

Intenzita podpory (výška podpory):

Žiadateľ

Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ

Výstup mimo prílohy I ZFEÚ

mikro a malé podniky

40 – 50 %

45 – 55 %

stredné podniky

40 – 50 %

35 – 45 %

veľké podniky

35 %

25 – 35 %

Pri výstupoch v rámci prílohy I ZFEÚ je možné zvýšiť intenzitu pomoci o 35% (maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%) v prípade investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva.

Žiadateľ

obce, mestá, VÚC a mimovládne organizácie

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

95

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

5

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu