Nová výzva: Podpora budovania vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Thomas BerndorferOP KZP

Operačný program Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Vyhlásenie výzvy sa uskutočnilo 20. apríla 2018.

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

31.7.2019

30.9.2019

2.12.2019

CIEĽ

Cieľom výzvy je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom podpory budovania vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu je oprávnená aktivita :

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

  OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  Obce, VÚC, orgány štátnej správy, združenia FO alebo PO, neziskové organizácie

  Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky – intravilán obcí, s výnimkou mestských oblastí okolo krajských miest.

  OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

  V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku.

  Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

  Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

  VÝŠKA POMOCI

  Celková alokácia je 17 000 000 EUR.

  Výška príspevku je od 25 000 do 200 000 EUR, výška pomoci pre obce a mestá je 95 %.

  Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 600 000 EUR.

  Zdroj: http://www.op-kzp.sk

  KONTAKT

  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  Mgr. Martin Huraj
  riaditeľ
  huraj@cns-e.eu
  +421 905 347 191

  CNS EuroGrants s.r.o.
  Poľná 5626
  901 01 Malacky
  www.cns-e.eu

  Mgr. Tomáš Kos
  junior konzultant
  kos@cns-e.eu
  +421 34 797 5135