cyklotrasa s namaľovaným symbolom bicykla

Výzva na podporu cyklistickej dopravy

Thomas BerndorferIROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY IROP-PO7-SC72-2021-74

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 13. 08. 2021

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl
Otvorená výzva, t.j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

13.10.2021

12.12.2021

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

13.10.2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

12.12.2021

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je rozvíjať bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Predmetom výzvy je rekonštrukcia, modernizácia a vybudovanie cyklotrás, ktoré prepájajú priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Takisto je možné rozvíjať aj turistické cyklotrasy.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu sú oprávnené aktivity:

A.1. Cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších.

A.2. Cykloturistické trasy – obnova a rekonštrukcia už existujúcich, a budovanie nových cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry (okrem Prešovského kraja).

A.3. Doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia.

A.4. Budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov.

A.5. Zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní na verejnú dopravu.

B.1. Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti - webové portály, mapy, mobilné aplikácie a pod.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Obce, mestá, VÚC, neziskové organizácie, subjekty zo súkromného sektora a organizácie štátnej správy ako zriaďovatelia materskej/základnej školy.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR (okrem aktivity A.2., ktorá nie je oprávnená pre územie Prešovského kraja)

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY A POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT PROJEKT

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený ich užívať. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Budovanie cyklistickej infraštruktúry na pozemkoch a stavbách Slovenského vodohospodárskeho podniku je oprávnené.

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie, ohlásenie stavby...).

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia je 21 000 000 EUR zo zdrojov EÚ.

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

obce, mestá, VÚC a mimovládne organizácie

95

5

Žiadateľ

obce, mestá, VÚC a mimovládne organizácie

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

95

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

5

Minimálna a maximálna výška dotácie na jeden projekt

Nie je stanovená

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Adriána Lukáčová
junior konzultant
lukacova@cns-e.eu
+421 2/2099 2906