Výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Výzva: Podpora regionálneho rozvoja

Thomas Berndorfer-

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Kód výzvy: 6983/2019/OSMRR

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 16.12.2019

Termín na podanie žiadostí: do 16.1.2020

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Finančne podporené budú projekty zamerané napríklad na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, pôdohospodárstva, ochranu prírody, a tiež na tvorbu pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov či na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovanie prípravy detí a mladých dospelých na trh práce.

OPRÁVNENÉ OBDOBIE VZNIKU VÝDAVKOV

Od 1.1.2020 do 31.12.2020

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  • regionálna rozvojová agentúra,
  • slovenská časť euroregiónu,
  • európske zoskupenie územnej spolupráce,
  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • obec,
  • vyšší územný celok.

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

VÝŠKA POMOCI

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na podporu v oblasti regionálneho rozvoja na rok 2020 je 1 110 178 EUR.

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy

90

10

Minimálna výška dotácie na jeden projekt

10 000 EUR

Maximálna výška dotácie na jeden projekt

50 000 EUR

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
junior konzultant
kos@cns-e.eu
+421 34 797 5135