Výzva: Podpora rozvoja podnikania MSP – transformácia regiónu Horná Nitra

Thomas BerndorferOP VaI

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU ROZVOJA PODNIKANIA MSP V RÁMCI INICIATÍVY EK ZAMERANEJ NA TRANSFORMÁCU UHOĽNÉHO REGIÓNU HORNÁ NITRA

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 13.02.2020

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Otvorená výzva, t. j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

30.04.2020

30.06.2020

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

posledný prac. deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

CIEĽ

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.

Výsledkom realizácie hl. aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (SK NACE):

  • Priemysel
  • Služby

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  • Akciová spoločnosť, Družstvo, Európska spoločnosť, Jednoduchá spoločnosť na akcie, Komanditná spoločnosť
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Štátny podnik
  • Verejná obchodná spoločnosť

Oprávnené miesto realizácie projektu pre túto výzvu sú výhradne okresy: Prievidza a Partizánske

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Dlhodobý nehmotný majetok - nákup softvéru, modernizácia softvéru...

Dlhodobý hmotný majetok - nákup strojov, prístrojov, zariadení

Majetok (nehmotný, hmotný) musí byť používaný výlučne na mieste realizácie projektu.

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia je 10 000 000 eur

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy

85

15

Minimálna výška dotácie na jeden projekt

50 000 EUR

Maximálna výška dotácie na jeden projekt

200 000 EUR

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu