Výzva: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Thomas Berndorfer-

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A OBCHODU MAĎARSKA

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Výzva bola vyhlásená 12.9.2019 a dátum uzavretia výzvy je naplánovaný na 16.12.2019.

CIEĽ

Cieľom výzvy sú investície do zvýšenia atraktivity pohraničnej oblasti, zlepšenia úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenia cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

VÝŠKA DOTÁCIE A MAXIMÁLNA VÝŠKA PROJEKTU

DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

 • 24 mesiacov - činnosti 1.1; 1.2; 1.3 a 4.1
 • 16 mesiacov - špecifický cieľ 4.2

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

 • Slovensko: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
 • Maďarsko: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye Budapest főváros, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • obce, mestá a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • VÚC
 • verejné orgány a inštitúcie
 • európske zoskupenia územnej spolupráce
 • rozvojové agentúry a združenia
 • komory, vzdelávacie a výskumné inštitúcie
 • neziskové a mimovládne organizácie
 • cirkvi a ich inštitúcie
 • štátna správa
 • malé a stredné podniky
 • ostatné súkromné spoločnosti slúžiace verejným záujmom

PODMIENKY PARTNERSTVA

 • Na partnerstve sa musí podieľať min. 1 subjekt zo Slovenska a min. 1 subjekt z Maďarska.
 • Spolupráca zúčastnených strán musí zahŕňať prípravu aj realizáciu projektu.
 • Spolupráca zúčastnených strán sa týka aj personálneho zabezpečenia, financovania projektov alebo oboch.

INTENZITA POMOCI

 • 100 % organizácie štátnej správy.
 • 95 % ostatné organizácie verejnej správy, vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, mimovládne/neziskové organizácie.
 • 85 % súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre jednotlivé špecifické ciele boli stanovené nasledovné hlavné a doplnkové aktivity (žiadatelia môžu rozšíriť svoje hlavné činnosti o doplnkové aktivity):

PO1 - Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Činnosť 1.1 - Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva

Hlavné aktivity:

 • Ochrana a využívanie pamiatok kultúrneho dedičstva = renovačné a konzervačné práce zamerané na obnovu a ochranu miest kultúrneho dedičstva a rozvoj obsahu zabezpečujúci ich pravidelné využívanie verejného záujmu (napr. ochrana a zhromažďovanie súčasných artefaktov, vývoj a tvorba výstavných predmetov, nákup vybavenia, atď.).
 • Rozvoj doplnkovej infraštruktúry = výstavba, rekonštrukcia a rozvoj doplnkovej infraštruktúry potrebnej na bezproblémovú prevádzku miesta kultúrneho dedičstva (napr. miestne prístupové cesty, parkovacie miesta, predajne lístkov a darčekových predmetov, verejné toalety, značenie miesta, atď.).

Doplnkové aktivity:

 • Zriadenie a zlepšenie služieb cestovného ruchu = malé stavebné práce a nákup vybavenia zameraného na zlepšenie alebo vytvorenie kvalitných služieb vykonávaných malými a strednými podnikmi (turistické služby v oblasti ubytovania, stravovania, športu, kultúry alebo rekreácie).
 • Spoločné kapitalizačné a propagačné činnosti = kapitalizačné a propagačné aktivity zamerané na zvýšenie počtu návštevníkov a efektívnosti spolupráce medzi príjemcami (napr. spoločné riadenie destinácií, spoločné predajné kampane, výmena skúseností, spoločné študijné cesty, vypracovanie propagačných materiálov).

PO1 - Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Činnosť 1.2 - Spoločný rozvoj prírodného dedičstva

Hlavné aktivity:

 • Obnova a údržba oblastí prírodného dedičstva = ochrana biologickej diverzity, obnova a rozvoj turistických a vodných chodníkov, zlepšenie značenia trás a nebezpečenstva, rekonštrukcia a budovanie turistickej infraštruktúry šetrnej k životnému prostrediu (napr. oddychové miesta, verejné toalety, prístupové body do vodných tokov, nakladacie priestory, vonkajšie vzdelávacie zariadenia, zariadenia na údržbu atď.).
 • Rozvoj doplnkovej infraštruktúry = výstavba alebo rekonštrukcia a rozvoj doplnkovej prístupovej infraštruktúry potrebnej na to, aby návštevníci mali prístup k súvisiacim prírodným dedičským oblastiam (napr. návštevnícke centrá, ekocentrá s príslušenstvom, cyklotrasy, miestne prístupové cesty, parkovacie miesta, servisné zariadenia atď.).

Doplnkové aktivity:

 • Zriadenie a zlepšenie služieb cestovného ruchu = malé stavebné práce a nákup vybavenia zameraného na zlepšenie alebo vytvorenie kvalitných služieb vykonávaných malými a strednými podnikmi (turistické služby v oblasti ubytovania, stravovania, športu, kultúry alebo rekreácie).
 • Spoločné kapitalizačné a propagačné činnosti = kapitalizačné a propagačné aktivity zamerané na zvýšenie počtu návštevníkov a efektívnosti spolupráce medzi príjemcami (napr. spoločné riadenie destinácií a predajné kampane, výmena skúseností, spoločné študijné cesty, vypracovanie propagačných materiálov iných ako povinných, prvky viditeľnosti atď.).

PO1 - Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Činnosť 1.3 - Spoločný rozvoj turistických atrakcií

Hlavné aktivity:

 • Spoločné zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu = budovanie, rekonštrukcia a rozvoj obsahu turistických atrakcií zameraných na zlepšenie ich infraštruktúrneho zázemia a prevádzkových podmienok s cieľom zvýšiť počet návštevníkov.

Doplnkové aktivity:

 • Spoločné propagačné činnosti = propagačné činnosti propagujúce podporované stránky pre verejnosť (napr. spracovanie tlačených, elektronických alebo audiovizuálnych materiálov, spoločné propagačné kampane atď.), ktoré nie sú súčasťou povinných prvkov viditeľnosti.

PO4 - Špecifický cieľ 4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Činnosť 4.1 - Investície do inštitucionálnych kapacít

Hlavné aktivity:

 • Spoločný rozvoj prevádzkovej infraštruktúry = stavebné práce a/alebo nákup vybavenia potrebného na plynulú prevádzku spolupracujúcich organizácií.
 • Zlepšenie kapacity spolupráce = spoločné činnosti súvisiace so získavaním, zlepšovaním a udržiavaním zručností, znalostí a nástrojov potrebných na bezproblémové a kvalifikované vykonávanie služieb (napr. profesionálne programy, školenia, výmena skúseností, prenos know-how atď.).

PO4 - Špecifický cieľ 4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Činnosť 4.2 - Vývoj nových cezhraničných služieb

Hlavné aktivity:

 • Zriadenie nových cezhraničných služieb = budovanie kapacít potrebných na zavedenie a poskytovanie nových cezhraničných služieb (napr. drobné stavebné práce, nákup nástrojov a vybavenia, školenia, výmena skúseností, prenos know-how atď.)

Doplnkové aktivity:

 • Spoločné propagačné činnosti = propagačné činnosti propagujúce podporované služby pre verejnosť (napr. spracovanie tlačených, elektronických alebo audiovizuálnych materiálov, spoločné propagačné kampane atď.), ktoré nie sú súčasťou povinných prvkov viditeľnosti.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Výdavky sú oprávnené, ak priamo súvisia s projektovými aktivitami a spĺňajú osobitné podmienky týkajúce sa kategórií nákladov. Príjemcovia rozdelia svoje výdavky do týchto kategórií nákladov:

 • mzdové náklady
 • cestovné a ubytovacie náklady
 • externé služby
 • výdavky na vybavenie
 • stavebné práce

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
junior konzultant
kos@cns-e.eu
+421 34 797 5135