Výzva: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Thomas BerndorferOP KZP

Operačný program Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2020

Otvorená výzva, t.j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

31.8.2020

31.12.2020

v intervale 4 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

31.8.2020

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

31.12.2020

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 4 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom podpory budovania vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (zastavané územie v intraviláne a/alebo extraviláne obce).

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu je oprávnená aktivita :

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov (dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade);
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody;
 • realizácia vegetačných striech;
 • realizácia vegetačných stien;
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo polovegetačné zatrávňovacie tvárnice,
 • výmena nepriepustných a menej priepustných povrchov za plochy zelene;
 • podpovrchové retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.

  OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  • Obce, mestá, VÚC, mestá, orgány štátnej správy, združenia PO, neziskové organizácie.

  Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky – s výnimkou mestských oblastí (UMR) okolo krajských miest TT, TN, NR, ZA, BB, PO a KE.

  PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY A POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT PROJEKT

  Pozemky, stavby a budovy na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa.
  Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom, najneskôr ku dňu doplnenia Žiadosti o poskytnutie NFP.

  VYBRANÉ NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

  V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.

  Všetky výdavky na vybudovanie zvodu a odvedenie zachytenej zrážkovej vody zo strechy budovy, ktorá nie je vo vlastníctve alebo správe žiadateľa sú považované za neoprávnené.

  Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu:

  • budovanie nových parkovísk, námestí a iných verejných priestorov s priepustným povrchom/priepustnou spevnenou plochou;
  • rekonštrukcia samostatných chodníkov pre chodcov (napr. prestavba nepriepustnej spevnenej plochy existujúcich chodníkov pre chodcov za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných zatrávňovacích tvárnic), okrem rekonštrukcie spevnených plôch vo vnútri areálov, ako napr. výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy napr. v parkoch, v školských areáloch a podobných areáloch.

  VÝŠKA POMOCI

  Celková alokácia výzvy je 10 000 000 EUR.

  Žiadateľ

  Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

  Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

  obce, mestá, VÚC

  95

  5

  Minimálna výška dotácie na jeden projekt

  25 000 EUR

  Žiadateľ

  obce, mestá, VÚC

  Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

  95

  Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

  5

  Minimálna výška dotácie na jeden projekt

  25 000 EUR

  KONTAKT

  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  Mgr. Martin Huraj
  riaditeľ
  huraj@cns-e.eu
  +421 905 347 191

  CNS EuroGrants s.r.o.
  Poľná 5626
  901 01 Malacky
  www.cns-e.eu

  Mgr. Tomáš Kos
  junior konzultant
  kos@cns-e.eu
  +421 34 797 5135