Nová výzva: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Thomas BerndorferOP KZP

ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV -
VÝSTAVBA BIOPLYNOVÝCH STANÍC VYUŽÍVANÝCH NA
KOMBINOVANÚ VÝROBU TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Vyhlásenie výzvy sa uskutočnilo 24. júla 2019.

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

15.10.2019

15.1.2020

v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je podpora investičných projektov zameraných na zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) prostredníctvom budovania nových zariadení na zhodnocovanie BRO, ktorých výstupom je bioplyn využívaný na výrobu tepla alebo elektrickej energie.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu je oprávnená aktivita

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na zhodnocovanie BRO a to len prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc - zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.

Na výrobu bioplynu musí byť využívaný výlučne BRO, pričom minimálne 30 % objemu zhodnocovaného BRO musí byť zaradených v skupine 20 01 podľa Katalógu odpadov.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

  • Akciová spoločnosť
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Družstvo
  • Podnikateľ-fyzická osoba
  • Komanditná spoločnosť

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia je 15 000 000 EUR.

Miera príspevku z OP KŽP pre malý podnik je 80 %, stredný podnik 70 % a veľký podnik 60 % (Projekty realizované na území SR mimo Bratislavského kraja).

Miera príspevku z OP KŽP pre malý podnik je 65 %, stredný podnik 55 % a veľký podnik 45 % (Projekty realizované na území Bratislavského kraja).

Maximálna výška NFP na projekt je 15 000 000 EUR.

Zdroj: http://www.op-kzp.sk

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
junior konzultant
kos@cns-e.eu
+421 34 797 5135