Výzva: Zníženie energ. náročnosti budov a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov

Thomas BerndorferOP KZP

VYHLÁSENÁ VÝZVA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Vyhlásená dňa 18.12.2019.

Otvorená výzva, termín najbližšieho podania žiadosti 30.4.2020.
Hodnotiace kolá v 2 mesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

CIEĽ

Cieľom výzvy je implementácia opatrení z energetických auditov.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Špecifický cieľ je zameraný na dosiahnutie implementácie aktivít podporujúcich opatrenia z energetických auditov.

Podporené budú nasledovné aktivity:

 • zatepľovanie existujúcich budov, zateplenie fasády, výmena okien a dverí, zateplenie strechy,
 • rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení,
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 • zavádzanie systémov merania a riadenia za účelom zníženia spotreby energie a emisií,
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Subjekty súkromného sektora, oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú nasledujúce kraje: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

ZÁSADY VÝBERU PROJEKTOV

Zvýhodnené budú projekty:

 • ktoré budú realizované na území aspoň jedného z okresov zaradených do zoznamu najmenej rozvinutých okresov,
 • ktorých realizácia umožní vyššie využitie tepla z priemyselných alebo výrobných procesov,
 • ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu úspor primárnych energetických zdrojov (v EUR/MWh).

Podpora bude podmienená predložením energetického auditu, na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:

 • Výpočtov plánovaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov,
 • Výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2,
 • Technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia je 10 000 000 eur.

Príspevok je pre všetky veľkosti podnikov, vrátane veľkého, vo výške 40%.

Výška príspevku musí byť minimálne 20 000 € a najviac 200 000 €. Pomoc spadá pod pravidlá pomoci de minimis.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu