Cyklotrasa

Výzva: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity (predovšetkým) cyklistickej dopravy

Thomas BerndorferIROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KÓD VÝZVY IROP-PO1-SC122-2020-59

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 05. 08. 2020

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Otvorená výzva, t.j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

05.11.2020

05.02.2021

v intervale 3 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

05.11.2020

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

05.02.2020

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

v intervale 3 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je rozvíjať bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Predmetom výzvy je rekonštrukcia, modernizácia a vybudovanie cyklotrás, ktoré prepájajú priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu sú oprávnené aktivity:

A. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami

doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia)

budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov)

zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní

B. Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti - webové portály, mobilné aplikácie a pod.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Obce, mestá, VÚC, mestá, orgány štátnej správy, združenia PO, neziskové organizácie, podnikateľ FO.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY A POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT PROJEKTU

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený ich užívať. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Budovanie cyklistickej infraštruktúry na pozemkoch a stavbách Slovenského vodohospodárskeho podniku je oprávnené.

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie, ohlásenie stavby...).

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré nie sú v súlade s predmetom výzvy.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu:

• rekonštrukcie chodníkov pre peších

• rekonštrukcie osvetlenia na priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru

• nákup bicyklov

• rozvoja výlučne rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás.

• projekty tiež nebudú oprávnené v prípade, že nesplnia podmienku, že projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy

VÝŠKA POMOCI

Celková alokácia je 16 349 708 EUR.

Žiadateľ

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

obce, mestá, VÚC - menej rozvinutý región

95

5

Minimálna výška dotácie na jeden projekt

nie je stanovená

Žiadateľ

obce, mestá, VÚC - menej rozvinutý región

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

95

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

5

Minimálna výška dotácie na jeden projekt

Nie je stanovená

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Adriána Lukáčová
junior konzultant
lukacova@cns-e.eu
+421 2/2099 2906