zelena podnikom

Zelená podnikom

Martin HurajEnergetika

pripravte sa na výzvu Zelená podnikom, ktorá bude vyhlásená v krátkej dobe. Výzva bude mať vlastný web, zatiaľ však nie je funkčný.

Predmet podpory

Podobne ako pri výzve Zelená domácnostiam bude k dispozícii pre MSP (okrem poľnohospodárov) možnosť získať dotáciu vo forme poukážky na:

 • energetický audit vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá určí potenciál využitia energie z OZE v členení podľa jednotlivých foriem obnoviteľnej energie
  a/alebo v prípade, že uchádzač už má energetický audit vypracovaný
 • inštalácia zariadení (ako funkčného celku, vrátane projektovej dokumentácie) na výrobu a uskladnenie elektriny, tepla alebo chladu, využívajúcich veternú, slnečnú, geotermálnu energiu a energiu z okolia.

Celková alokácia

Na projekt je na rok 2024 vyčlenených vyše 66 miliónov eur z toho:

 • Ostatné regióny 44 miliónov €,
 • Bratislavský kraj 22 miliónov €.

Výška podpory

Energetický audit vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, najviac však 2 500 €.

Inštalácia zariadení vo výške 35 % z celkových oprávnených výdavkov, najviac však 70 000 €.

Intenzitu pomoci na inštaláciu zariadení je možné zvýšiť na o 5 % za splnenie každej z nasledovných podmienok:

 • Zariadenie umožňuje okamžité využitie vyrobeného tepla, chladu respektíve elektriny priamo u žiadateľa.
 • Zariadenie má minimálne zaťaženie ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

Pri poskytnutí pomoci bude hodnota inštalovaného výkonu pre jednotlivé formy obnoviteľnej energie obmedzená potenciálom využitia energie z OZE

určenom v energetickom audite. Napríklad ak bude v návrhu zateplenie budovy, podnik síce zatepliť nemusí, ale príspevok na zariadenie využívajúce OZE dostane len do takej výšky, aby pokryl potrebu energie po zateplení budovy.

Výber zhotoviteľa

Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov. Tento benchmark nahradí potrebu realizovať proces obstarávania. Pravdepodobne bude zverejnený aj zoznam odporúčaných dodávateľov.

Priebeh získania dotácie

 • Podanie žiadosti o vydanie poukážky
 • Posúdenie SIEA oprávnenosti žiadateľa, dodržiavania limitov a ďalších zákonom stanovených podmienok.
 • Doručenie zmluvy s poukážkou.
 • Realizácia projektu najviac do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Zaslanie žiadosti o preplatenie poukážky.
 • Preverenie SIEA či nainštalované zariadenie spĺňa podmienky zásady DNSH a posúdi reálnu výšku nákladov na realizáciu.
 • Uhradenie poukážky.

KONTAKT

V prípade záujmu bližších informácii nás prosím kontaktuje.

Mgr. Tomáš Kos
konzultant
huraj@cns-e.eu
+421 2/2099 2902

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu