Výzva na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Thomas BerndorferIROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KÓD VÝZVY IROP-PO4-SC431-2021-65

HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVY

Dátum vyhlásenia: 26. 03. 2021

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl
Otvorená výzva, t.j. do vyčerpania fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. - n hodnotiaceho kola

28.05.2021

28.07.2021

v intervale 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

CIEĽ

Cieľom výzvy je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu sú oprávnené aktivity:

a. protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku
c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy
d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy
e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
f. zazelenanie miest
g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu, zriaďovanie vegetačných striech;.
h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou
i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Aktivita j. sa vykonáva samostatne. Ostatné aktivity sa môžu kombinovať.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

Oprávneným miestom realizácie projektu je pre:

- typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a., c. – i.,je územie mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja

- typ aktivity j., je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja

PODMIENKA MAŤ VYSPORIADANÉ MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY A POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT PROJEKT

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

VÝŠKA POMOCI

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 000 000 EUR (zdroj EÚ), pričom je rozdelená nasledovne : a.) typ aktivity a., c. až i.: 13 000 000, b.) typ aktivity j.: 4 000 000 Eur.

Žiadateľ – menej rozvinutý región

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %

a)organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy , štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)

100

0

b)obec/mesto/mestská časť

c) samosprávny kraj

d)ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)

e)mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)

95

5

f) subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola)

90

10

Minimálna a maximálna výška dotácie na jeden projekt

Nie je stanovená

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu