Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Adam MaurerIROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR vyhlásilo dňa 15.3.2016 výzvu na investície s cieľom zvýšenia podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejneou kanaizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný prograam
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2016-2
Výška príspevku na projekt: nie je stanovená
Intenzita pomoci: 95 % z oprávnených výdavkov pre obce a združenie obcí, 90 % pre oprávnené podnikateľské subjekty

Celková alokácia výzvy: 55 000 000 eur
Oprávnené územie: menej rozvinuté regióny
Dĺžka realizácie: nie je stanovená
Termín podania: 30.10.2016, 30.4.2017, …

Výzva je určená pre obce a združenia obcí, vlastníkov vodovodov a kanalizácií, a pre podnikateľské subjekty oprávnené podnikať v dotknutej oblasti.
Žadateľ je oprávnený vykonať aspoň jednu z nasledujúcich aktivít:
– rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach,
– rekonštrukcia stokovej siete,
– budovanie verejných vodovodov,
– budovanie verejných kanalzácií a budovanie a rekonštrukcia ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO,
– rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd,
– budovanie novýh vodárenských zdrojov podzemných vôd (limitovane).

Pri stanovovaní výšky príspevku je potrebné počítať so stanovenými investičnými nákladmi (benhmarkami), stanovenými výzvou:
– gravitačná stoková sieť 425 eur/m
– gravitačná stoková sieť + vodovod 480 eur/m
– tlaková stoková sieť 250 eur/m
– tlaková stoková sieť + vodovod 305 eur/m
– vodovod 250 eur/m
výstavba ČOV 560 eur/EO
– rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV, rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov a budovanie nových vodárenských zdrojov – nie je benchmark špecifikovaný, no pri hodnotení sa bude prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť výdavkov daných aktivít.